ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
bulletหลังคาชิงเกิลรูฟ


ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำทางด้าน การบริหาร โครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้างการ บริหารงานก่อสร้างและ การควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงการให้ คำปรึกษาออกแบบทางด้านวิศวกรรมและงาน สถาปัตยกรรมเพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุเป้า หมายและวัตถุ ประสงค์ที่วางไว้ทั้งในเรื่องของ ต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลา และคุณภาพ

   
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
   
บริษัท ปรีชา-กันสาด คอนสตรัคชั่น จำกัด
Address : เลขที่ 12 สุขุมวิท 62 แยก 7 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม.10260
Tel : 02-7427143, 02-3115602 Tel : 081-8699604, 081-7215260 Fax : 02-7427142 Email : preechapangsri@hotmail.com